Erfenis

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De erfenis wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament kunt u bepalen wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Maakt u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Erfgenamen volgens de wet

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één staat het dichtst bij u en bestaat uit uw partner en kinderen. Groep vier staat het verst van u af en bestaat uit uw overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als in groep één geen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar groep twee.

Erfgenamen volgens een testament

Met een testament wijst u zelf uw erfgenamen aan en bepaalt u wie welk deel van de erfenis krijgt. U kunt dan afwijken van de wet. U kunt iedereen aanwijzen, dus ook een vriend of een goed doel. U kunt in uw testament ook opnemen wie van uw wettelijke erfgenamen juist geen erfenis krijgt.

Legaat

In een legaat kunt u bepaalde goederen of een bepaalde som geld aan iemand of een goed doel nalaten. Degene die het legaat krijgt is de legataris. Het legaat wordt betaald vanuit de erfenis, dus de erfgenamen moeten het legaat geven aan de legataris. Een legaat kan worden opgenomen in een testament.

Legitieme portie

Een onterfd kind heeft recht op een ‘legitieme portie’, d.w.z. een minimum erfdeel. U krijgt die legitieme portie niet automatisch, dit moet u binnen vijf jaar na het overlijden opeisen. U moet er zelf om vragen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is. In een legaat kunt u bepaalde goederen of een bepaalde som geld aan iemand of een goed doel nalaten. Degene die het legaat krijgt is de legataris. Het legaat wordt betaald vanuit de erfenis, dus de erfgenamen moeten het legaat geven aan de legataris. Een legaat kan worden opgenomen in een testament.

Schenkingen

Door schenkingen tijdens uw leven zorgt u voor een kleinere erfenis. Wilt u scheve gezichten voorkomen, dan kunt u in een testament bepalen dat de schenking aan uw ene kind wordt verrekend met uw erfenis zodat al uw kinderen uiteindelijk evenveel ontvangen.

Erfbelasting

U betaalt pas erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.